ZARZĄDZENIE Nr 8/2015

Przechwytywanie

ZARZĄDZENIE Nr 8/2015

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu

z dnia 15 pażdziernika 2015 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), § 8 ust. 2 statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu nadanego zarządzeniem Nr 499/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego zmienionego zarządzeniem Nr 484/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 155/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Załączniku do zarządzenia Nr 5/10 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Targu wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 26 dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:

„Stanowisko Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji …… (ABI)”.

2) Po § 502 dodaje się § 503 w następującym brzmieniu:

Do zadań Stanowiska Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

 1. organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;

 2. zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami niniejszej Polityki;

 3. dbanie o to aby dane osobowe w formie papierowej były niedostępne dla osób nieupoważnionych. Sprawdzanie aby dokumenty znajdowały się w pomieszczeniu zamykanym na klucz do którego dostęp mają tylko osoby posiadające aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

 4. zatwierdzanie wydawanych i anulowanych przez ADO upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla osób przetwarzających te dane;

 5. prowadzenie ,,Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”;

 6. nadzorowanie zestawienia danych osobowych, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;

 7. określenia środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych;

 8. udział w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;

 9. nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych;

 10. okresowe kontrole działań komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, ABI przygotowuje plan kontroli, uwzględniając zakres oraz potrzebne zasoby fizyczne, czasowe i osobowe, kontrola powinna odbyć się co najmniej dwa razy w roku;

 11. sporządzanie raz w roku sprawozdania rocznego ze stanu funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych;

 12. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.

3) Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w § 28 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015

Przechwytywanie

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu

z dnia 02.01.2015 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.1), § 8 ust. 2 statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu nadanego zarządzeniem Nr 499/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego zmienionego zarządzeniem Nr 484/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2011r. oraz zarządzeniem Nr 155/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 maja 2012r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Załączniku do zarządzenia Nr 5/10 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Targu wprowadza się następujące zmiany:

1) §26 pkt 3 lit g otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego …… (NZ)”.

2) Uchyla się § 41.

3) Po § 501 dodaje się § 502 w następującym brzmieniu:

Do zadań Stanowiska pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

  1. uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  1. wydawanie opinii w przedmiocie ustalania obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresie;

  1. uzgadnianie lokalizacji celu publicznego oraz warunków zabudowy pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

  1. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, dla których może być wymagane przeprowadzanie oceny ich oddziaływania na środowisko, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów zamieszkania zbiorowego;

  1. przeprowadzanie kontroli obiektów w trakcie realizacji inwestycji;

  1. uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych, statków żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej;

  1. opracowywanie postanowień o spełnieniu wymogów koniecznych do zapewnienia higieny przez personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne”.

4) Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w §28 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2012r. poz. 460, poz. 982, z 2013r. poz. 2.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

tel.: 18 266-31-65, 18 266-29-14

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu