Komunikaty

II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK”

II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, zaprasza do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Szkoła wolna od używek” skierowanego do szkół realizujących program edukacyjny ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Celem ww. konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały bądź zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu efektów swojej pracy do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Termin nadsyłania prac do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologiczych upływa 16 kwietnia 2018 r.

Informacje o konkursie oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach, a także na stronie internetowej konkursu - www.szkolawolnaoduzywek.pl

 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6.02.2018 roku w sprawie szczepionek, w których przechowywaniu nastąpiło krótkotrwałe przerwanie dostawy prądu

Na skutek przerwania dostaw prądu spowodowanego przez orkan Ksawery, mającego miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 roku, w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubuskiego doszło do krótkotrwałego podwyższenia temperatury (do temperatury pokojowej) w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywane były szczepionki do realizacji szczepień ochronnych.

Lekarze kilku podmiotów leczniczych działających na terenie powiatów: zielonogórskiego i gorzowskiego podjęli decyzję o kontynuowaniu szczepień ochronnych preparatami przechowywanymi czasowo poza zakresem temperaturowym określonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego szczepionki powinny być przechowywane w temperaturze od 2 do 8 st. C, co ma na celu zachowanie najwyższej skuteczności preparatu przez cały jego okres ważności (do kilku lat).

Podjęte przez organy odpowiedzialne za nadzór nad jakością i bezpieczeństwem szczepionek decyzje o utylizacji szczepionek wynikały z przyjętych procedur postępowania w sytuacji przerwania łańcucha chłodniczego i mających na celu zapewnienie najlepszej skuteczności szczepionek oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa pacjenta.

Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny informują, że
krótkotrwałe przekroczenia określonego dla przechowywania szczepionek zakresu temperaturowego nie miały negatywnego wpływu na ich skuteczność, jak również nie wpływały na bezpieczeństwo ich podania, co wynika z badań opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO - World Health Organisation) w raporcie z 2006 r. pt.: Temperature sensitivity of vaccines (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69387/1/WHO_IVB_06.10_eng.pdf).

Tym samym uznać należy, że użyte do szczepień dzieci i dorosłych szczepionki nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia zaszczepionych osób.

Źródło GIS

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY z wodociągu publicznego Czarny Dunajec zaopatrującego ludność w wodę do spożycia z dnia 05.02.2018r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Czarny Dunajec - zaopatrującego ludność w wodę do spożycia, że w dniu 05.02.2018r. wydał decyzję o przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Czarny Dunajec.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 17.01.2018r. oraz 01.02.2018r. (w ramach wewnętrznej kontroli wodociągu) nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych oraz przekroczeń mętności i jonu amonowego.

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W KLIJUSZOWEJ zaopatrującego ludność w wodę do spożycia
z dnia 19.01.2018r.


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w Klikuszowej, że w dniu 19.01.2018r. wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Klikuszowa.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 17.01.2018r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w punkcie:

1. Budynek usługowy w Klikuszowej nr 19a:

- bakterie grupy coli -80 jtk w 100ml- ( dopuszczalna wartość bakterii grupy coli 0 jtk w 100ml).

 

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić do jej spożycia w formie surowej.

 

 

 

 

 

 

Grypa

GRYPA

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy grypy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, a czasami także przez kontakt ze skażoną powierzchnią.

Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, w których namnażają się. W konsekwencji powodują martwicę tychże komórek, co z kolei otwiera drogę patogenom bakteryjnym.

Okres wylęgania wynosi 1-4 dni (średnio 1-2 dni). Osoba zakażona może stanowić zagrożenie dla innych osób zanim jeszcze pojawią się objawy choroby, tj.:

 • zakażony dorosły może być źródłem zakażenia dla innych począwszy od dnia poprzedzającego wystąpienie objawów chorobowych do ok. 5-7 dni po ich wystąpieniu,

 • zakażone dziecko może być źródłem zakażenia dla innych do 3 tygodni, przy czym u małych dzieci również przez okres do 6 dni zanim wystąpią objawy,

 • zakażony z ciężkim niedoborem odporności może być źródłem zakażenia dla innych przez wiele tygodni lub miesięcy.

Wyróżnia się typy wirusów grypy: A, B, C i D. Ponadto typ A dzieli się na podtypy A/H1N1/, A/H3N2/, A/H2N2/ i inne podtypy.

Od  sezonu epidemicznego 2009/2010 w Polsce  potwierdzamy zachorowania wywołane zakażeniem spowodowanym przez wirus grypy podtypu: A/H1N1/, A/H1N1/pdm09, A/H3N2/ i typ B. Od sezonu epidemicznego 2010/2011 potwierdzamy również infekcje wywołaną różnymi wariantami mieszanego zakażenia tzw. koinfekcje nie tylko dwóch różnych szczepów wirusa grypy, ale również wirusa grypy z wirusami grypopodobnymi. Zakażenia wirusami grypy typu C mają zwykle charakter bezobjawowy, natomiast wirus grypy typu D wywołuje zakażenia u bydła.

JAKIE SĄ OBJAWY GRYPY?

Objawy grypy nie są na tyle charakterystyczne, by bez wykonania badań laboratoryjnych stwierdzić, że mamy do czynienia z tą właśnie chorobą. Podobne objawy mogą bowiem wywoływać także inne wirusy oddechowe. Jednak grypy nie należy mylić z przeziębieniem, jako, że jest ona poważną chorobą, zwłaszcza ze względu na możliwe wystąpienie groźnych powikłań.

Charakterystyczne dla grypy jest to, że choroba najczęściej pojawia się nagle, charakteryzuje się dużą zakaźnością i towarzyszą jej:

 • objawy ze strony układu oddechowego: kaszel, ból gardła, katar,

 • objawy ogólnoustrojowe: wysoka gorączka powyżej 38ºC, dreszcze, ból/sztywność mięśni, ból głowy, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, brak łaknienia, nudności, wymioty.

W zależności od wieku pacjenta i jego ogólnego stanu zdrowia przebieg choroby może być różny. U osób powyżej 65 roku życia objawy często nie pojawiają się tak nagle jak u osób młodszych. Objawy ogólnoustrojowe rozwijają się dłużej niż u osób młodszych i są lżejsze (np. gorączka może być mniejsza lub w ogóle nieobecna). 
Z kolei objawy tj. nudności i wymioty częściej obserwuje się u dzieci niż osób dorosłych i starszych.

Choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni (średnio 3-5 dni). Kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się ponad 2 tygodnie.

JAK POWAŻNE MOGĄ BYĆ OBJAWY GRYPY?

Powodem ciężkiego przebiegu grypy jest zaostrzenie chorób przewlekłych już istniejących lub wystąpienie  nowej choroby, wielonarządowe powikłania pogrypowe mogące prowadzić do stałego inwalidztwa lub zakończyć się zgonem,

Najczęstsze powikłania pogrypowe występują:

 • ze strony układu oddechowego: grypowe zapalenie płuc i oskrzeli, wtórne bakteryjne zapalenie płuc, zapalenie oskrzelików  szczególnie u niemowląt 
  i u dzieci,np. zakażenie , pneumokokowe, meningokokowe, zaostrzenie astmy

 • ze strony układu nerwowego (poprzeczne zapalenie rdzenia, zapalenie mózgu, opon mózgowych),

 • ze strony innych układów: zapalenie ucha środkowego (zwłaszcza u dzieci), zapalenie mięśnia serca i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych (np. zastoinowej niewydolności serca), drgawki gorączkowe, zespół wstrząsu toksycznego, zespół Rey`a, zapalenie mięśni 
  i mioglobinuria mogąca prowadzić do niewydolności nerek, możliwość częstszego występowania schizofrenii w przypadku zakażenia wewnątrzmacicznego w czasie ciąży, zakażenia meningokokowe).

Powikłania pogrypowe mogą wystąpić u każdego, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Ryzyko powikłań jest szczególnie wysokie w następujących grupach:

 • osoby po przeszczepach,

 • osoby starsze,

 • chorzy na astmę i inne przewlekłe schorzenia układu oddechowego,

 • osoby z chorobami serca i układu krążenia,

 • osoby z chorobami nerek,

 • osoby o obniżonej odporności (np. zakażeni HIV).

Więcej informacji:
https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/287-grypa-sezonowa

Źródło: Ze strony PZH

 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W CZARNYM DUNAJCU zaopatrującego ludność w wodę do spożycia
z dnia 15.01.2018r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Czarny Dunajec, że w dniu 15.01.2018r. wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Czarny Dunajec.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 10.01.2018r. wykazały przekroczenia parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w punktach:

1. Woda podawana do sieci ze zbiornika wody pitnej SUW Czarny Dunajec:

- mętność – 4,6 NTU

- amonowy jon - 1,247 mg/l

- ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h - >300jtk/1ml

2. Toalety publiczne Rynek k/Kościoła w Czarnym Dunajcu:

- mętność – 2,8 NTU

 

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić do jej spożycia w formie surowej.

 

 

 

 

 

 

FERIE ZIMOWE 2018

FERIE ZIMOWE 2018

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, które, w naszym województwie przypadają w dniach od 12 lutego do 25 lutego 2018 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu nowotarskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zadaniem organizatorów jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

Ocenie poddane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży w obiektach zorganizowanego zimowego wypoczynku, w tym warunki zakwaterowania, żywienia, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach działań oświatowo-wychowawczych promujących zdrowy tryb życia, prowadzić będą kolportaż materiałów edukacyjnych dotyczących zachowań prozdrowotnych, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze na terenie miasta oraz na zimowiskach organizowanych na terenie powiatu nowotarskiego.

Dzieciom wyjeżdżającym na zimowiska, czy korzystającym z innych form zorganizowanego wypoczynku należy przypomnieć najważniejsze zasady pozwalające, bezpiecznie i zdrowo spędzić wolny czas:

Zasady zdrowego i bezpiecznego wypoczynku:

 

 • dokładnie myj ręce pod bieżącą ciepłą wodą przed posiłkami oraz bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety,

 • nie używaj wspólnie z innymi osobami przyborów toaletowych , ręcznika, grzebienia
  i innych oraz nie wymieniaj się i nie pożyczaj ubrań,

 • dbaj o czystość, porządek i wietrzenie swojego pokoju,

 • nie pij napojów z jednego kubka, czy butelki z innymi uczestnikami wypoczynku,

 • dokładnie myj owoce, warzywa podczas sporządzania posiłku,

 • pamiętaj o właściwym przechowywaniu żywności,

 • unikaj zakupów wątpliwej jakości żywności,

 • w przypadku złego samopoczucia (m. in. nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłoś się do opiekuna lub wychowawcy,

 • nie zbliżaj się do obcych zwierząt (np. psa, kota) nawet jeśli robi wrażenie łagodnego,

 • gdy wychodzisz na dwór ubieraj się odpowiednio do pogody

 • zimowe słońce też opala- posmaruj odsłonięte części ciała kremem ochronnym

 • do zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, nie zjeżdżaj na sankach z pagórków znajdujących się w pobliżu dróg

 • nie wchodź na lód zamarzniętych jezior , stawów, rzek

 • ślizgaj się na wyznaczonych ślizgawkach i lodowiskach

 • zgłaszaj zawsze opiekunom dokąd wychodzisz oraz informuj ich o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. kontakty z postronnymi osobami).

 

 Oprac. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

 

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), który jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. temperatura, substancje chemiczne.

Ludzie są jedynym rezerwuarem wirusa wywołującego WZW A, który przenoszony jest głównie drogą pokarmową. Do zakażenia może dojść przez:

 • kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nie umyte po wyjściu z toalety ręce),
 • najczęściej poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nie umytych owoców) i skażonej wody.

WZW A określane jest również jako żółtaczka pokarmowa. U osób dorosłych częstym objawem zakażenia HAV jest żółtaczka, której towarzyszą objawy ogólne, tj. gorączka, brak apetytu, nudności, wymioty. Objawy te pojawiają się 2–7 tygodni od momentu zakażenia i mogą trwać nawet przez wiele tygodni. U około 15% pacjentów objawy nawracają lub trwają ciągle nawet przez okres 6–9 miesięcy. U dzieci ponad 90% przypadków zakażenia tym wirusem przebiega bez objawów lub z objawami niespecyficznymi, bez żółtaczki. Osoby zakażone HAV są zakaźne nawet w okresie 2 tygodni przed pojawieniem się u nich pierwszych objawów i około tygodnia (czasem więcej) po ich ustąpieniu.

Zakażenia wzw A najczęściej występują na terenach o złym stanie sanitarnym, wśród osób nie przestrzegających higieny (kraje Afryki, Ameryki Południowej i Centralnej, Azja, Europa Wschodnia). W Polsce najwyższa zachorowalność na tę chorobę dotyczyła okresu przed 1978 r., kiedy średnia roczna liczba zachorowań na wzw A wynosiła do 58 tys., z najwyższą zapadalnością u osób w wieku 7-9 lat. Natomiast w latach 1979-1997 występowały epidemie wyrównawcze, z zachorowaniami przebiegającymi ciężej, w większości u dzieci w wieku 10-14 lat.

Zapewnienie w Polsce powszechnego dostępu do wody pitnej poddawanej uzdatnianiu oraz wprowadzenie kanalizowania wsi i małych miast spowodowało, że od lat dziewięćdziesiątych występuje niska zachorowalność na wzw typu A, przy czym nie obserwuje się dużych ognisk epidemicznych, a jedynie pojedyncze ogniska, będące skutkiem zawleczenia zakażeń HAV w wyniku wyjazdów turystycznych do krajów o nadal wysokiej endemiczności ich występowania.

Pomimo coraz niższej zapadalności na wzw A, ważne jest prowadzenie szczepień ochronnych przeciwko tej chorobie w grupie osób zatrudnionych przy produkcji i dystrybucji żywności oraz wody pitnej. Wykonywanie tych szczepień jest także zalecane dla osób planujących wyjazd do krajów o wysokiej endemiczności zachorowań na wzw typu A, w celu ochrony tych osób przed zachorowaniem oraz powstaniem ognisk epidemicznych na terenie kraju.

"Zaszczep się wiedzą!"

zswPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu Informuje o rozpoczęciu akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej szczepień pod hasłem "Zaszczep się wiedzą!".
Na stronie internetowej kampanii http://zaszczepsiewiedza.pl zamieszczono informacje na temat szczepień. "Są to materiały przygotowane zarówno przez wybitnych ekspertów, jak i rekomendacje instytucji, od lat profesjonalnie zajmujących się chorobami zakaźnymi oraz wakcynologią"

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY z wodociągu publicznego Czarny Dunajec zaopatrującego ludność w wodę do spożycia z dnia 21.12.2017r.


 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Czarny Dunajec - zaopatrującego ludność w wodę do spożycia, że w dniu 21.12.2017r. wydał decyzję o przydatności wody w wodociągu publicznego Czarny Dunajec.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 19.12.2017r. (w ramach wewnętrznej kontroli wodociągu) nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

 

 

 

 

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

tel.: 18 266-31-65, 18 266-29-14

fax: 18 266-97-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu